Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2017

HCL 1 - privind alegerea  presedintelui de sedinta

HCL 2 - privind repartizarea  exedentului 2016 pana la aprobare buget 2017

HCL 3 - privind  aprobarea acoperirii definitive din exedentul bugetului local a deficitului  sectiunii de dezvoltare

HCL 4 - privind aprobarea  rectificarii bugetului pe trimestrul IV 2016

HCL 5 - privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 6 - privind  aprobarea prelungirii PUG -ului comuna Blajel

HCL 7 - privind  insusurea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea  activitatii de audit public intern

HCL 8 - privind aprobare contributie com. Blajel pentru functionarea comp audit intern

HCL 9 - privind  stabilire masuri intretinere si monitorizare sistem de apa-canal in comuna  Blajel

HCL 10 - privind  modificarea Statului de functii a personaluilui din aparatului de  specialitate com Blajel

HCL 11 - aprobare Planului de actiuni pe anul 2017 pentru repartizarea orelor de munca  prestate lunar, in conf cu legea 4162.20011

HCL 12 - alegerea presedintelui de sedinta

HCL 13 - aprobare indicatori tehnico-economici modernizare str. Lacului si Campului

HCL 14 - privind acordare mandat special primar pentru a vota pentru in ADI Apa Tarnavei  Mari

HCL 15 - angajare avocat in procesul cu Sc Drumuri si Poduri Sa

HCL 18 - alegerea presedintelui de sedinta

HCL 19 - aprobare buget propriu de venituri si cheltuieli al comunei Blajel 2017

HCL 20 - aprobarea executiei bugetului local la data de 31 decembrie 2016

HCL 21 - privind aprobarea Programului anual de achizitii 2017

HCL 22 - transformare post contractual si modificare Stat de functii

HCL 23 - instituire unei taxe speciale pentru intretinere si monitorizare sistem apa-canal din com Blajel pana la predarea operatorului regional

HCL 24 - aprobare incheiere Contract de colaborare Consiliul Judetean Alba si ADI ECO SIBIU si mandatare director executiv ADI ECO Sibiu sa semneze contractul

HCL 25 - privind participarea comunei Blajel ca membru fondator al Asociatiei Sportive Colina Blajel

HCL 26 - aprobare principale manifestari cultural artistice, sportive ce se desfasoara in Comuna Blajel in anul 2017

HCL 27 - insusire raport elaborat de primarul comunei Blajel

HCL 28 - alegerea presedintelui de sedinta

HCL 29 - stabilire masuri pasunat 2017

HCL 30 - privind insusirea si adoptarea Acordului de cooperare privind organizarea si  exercitarea activ.de urbanism cadastru si topografie

HCL 31 - privind stabilirea tarifelor pentru activitatile din componenta serviciului de  salubrizare furnizate in beneficiul utilizatorilor casnici si non-casnici  Blajel

HCL 32 - incetare contract de concesiune nr.424.1994 cu SC Bucur Conf Compil Medias

HCL 33 - privind alegerea  presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Blajel pentru urmatoarele  3 luni

HCL 34 - privind aprobarea executiei  bugetului local, pe sectiune de functionare si sectiune de dezvoltare la  data de 31.03.2017

HCL 35 - privind aprobarea  modificarii Organigramei si Statului de functii pentru aparatul de  specialitate al Primarului comunei Blajel

HCL 36 - privind avizarea Planului  Urbanistic General al comunei Blajel

HCL 37 - privind aprobarea  intocmirii Amenajamentului Pastoral pentru pajistile permanente la nivelul  comunei Blajel

HCL 38 - privind aprobarea  modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciului de  salubrizare

HCL 39 - privind stabilirea  numarului si cuantumul burselor sociale aferente semestrului II in anul  scolar 2016-2017

HCL 40 - privind modificarea  pozitiei 4 din Anexa nr. 2 a HCL nr. 19 din 2017

HCL 41 - privind contractarea unor servicii de asistenta si reprezentare juridica

HCL 42 - privind modificarea HCL nr. 6 din 25.06.2016 privind componenta comisiilor pe domenii de specialitate  ale Consiliului Local Blajel

HCL 43 - privind stabilirea modului  de intocmire a Registrului Agricol la nivelul comunei Blajel

HCL 44 - privind aprobarea  participarii comunei Blajel la proiectul Maraton MTB Movilele Blajelului - 1  iulie 2017

HCL 45 - privind aprobarea  participarii comunei Blajel la proiectul Crosul Toamnei - 2 septembrie  2017

HCL 46 - privind instituirea unor  masuri pentru administrarea drumului de exploatatie agricola

HCL 47 - privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Blajel, pe anul 2017

HCL 48- privind alegerea  presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Blajel pentru urmatoarele  3 luni

HCL 49- privind modificarea art.1  alin(1) din HCL nr. 38 din 2017 si suspendarea prevederilor art.12 lit.a.1,  b.1 si c.1 a contractului de delegare a gestiunii serviciului de  salubrizare

HCL 50- privind modificarea  statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei  Blajel

HCL 51- privind aprobarea planului  de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Comunei Blajel, pentru anul 2018

HCL 52- privind punerea in aplicare  a dispozitiilor cuprinse in Legea 153 din 2017 si stabilirea salariilor de  baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de  specialitate al Primarului

HCL 53 - privind aprobarea executiei  bugetului local pe trimestrul II al anului 2017

HCL 54 - privind rectificarea  bugetului local pe anul 2017

HCL 55 - privind aprobarea taxelor  si impozitelor locale, pentru anul 2018

HCL 56 - privind trecerea unui  imobil din domeniul privat in domeniul public al comunei si stabilirea  destinatiei acestuia

HCL 57 - privind aprobarea  actualizarii nomenclatorului stradal al comunei Blajel

HCL 58 - privind modificarea HCL  27-60-2016 sub aspectul schimbarii amplasamentului containerului de  instruire scolara Karistova

HCL 59 - privind modificarea  statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei  Blajel

HCL 60 - privind asigurarea  finantarii din bugetul local pt categoriile de cheltuieli care nu se  finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL Investitia Reabilitare dispensar  Paucea

HCL 61 - privind asigurarea  finantarii din bugetul local pt categoriile de cheltuieli care nu se  finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL Investitia Modernizare str  Campului si Lacului Blajel

HCL 62 - privind actualizarea  Regulamentului de Organizare si Functionare al Aparatului de Specialitate  al Primarului comunei Blajel

HCL 63 - privind instituirea unor  masuri pentru administrarea drumurilor comunale si a strazilor in comuna  Blajel

HCL 64 - privind desemnarea  reprezentantului Consiliului Local pentru utilizarea aplicatiei RENNS

HCL 65 - privind alegerea  presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Blajel pentru urmatoarele  3 luni

HCL 66 - privind actualizarea  criteriilor si metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta, incepand  cu 01.01.2018

HCL 67 - privind aprobarea  metodologiei de eliberare a formatului unic al cardului- legitimatie de  parcare pentru persoanele cu handicap

HCL 68 - privind aprobarea volumului  maxim de masa lemnoasa propus a se valorifica din fondul forestier  proprietatea comunei Blajel, precum si modul de valorificare, pentru anul  2018

HCL 69 - privind aprobarea  valorificarii, prin inchiriere, prin procedura licitatiei publice cu  strigare, a spatiului situat in incinta Dispensarului Uman Blajel, situat  pe str. Tudor Vladimirescu nr. 113

HCL 70 - privind rectificarea  bugetului local pe anul 2017 si stabilirea destinatiei unor sume din fondul  de rezerva

HCL 71 - privind modificarea Anexei  HCL nr 26 din 2017 si aprobarea organizarii unor festivitati dedicate  Sarbatorilor de Iarna

HCL 72 - privind modificarea  Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei  Blajel

HCL 73 - privind aprobarea executiei  bugetului local pe trimestrul III al anului 2017

HCL 74 - privind revocarea art. 1 al  HCL nr 56 din 2017

HCL 75 - privind actualizarea  indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de investitii Alimentare  cu apa in localitatea Blajel- extindere

HCL 76 - privind aprobarea  cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul  preuniversitar de stat din comuna Blajel, pentru sem I al anului scolar  2017-2018

HCL 77 - privind rectificarea  bugetului local pe anul 2017

HCL 78 - privind aprobarea numarului  maxim de persoane care pot fi incadrate cu contract individual de munca in  functia de asistent personal al persoanei cu handicap, in anul 2018

HCL 79 - privind modificarea Anexei  nr. 1 a HCL 55 din 2017 privind aprobarea taxelor si impozitelor pentru  anul 2018

HCL 80 - privind suplimentarea si  rectificarea bugetului local pe anul 2017

HCL 81 - privind stabilirea  salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Blajel,  incepand cu anul 2018

Accesări: 2722