Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2018

HCL 1 - privind aprobarea acoperirii  definitive, din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de  dezvoltare

HCL 2 - privind deblocarea si  utilizarea excedentului bugetar

HCL 3 - privind mandatarea  Primarului comunei Blajel, sa voteze impotriva majorarii de tarif  solicitata de operatorul depozitului de deseuri SC Tracom SRL, in cadrul  Adunarii ADI ECO Sibiu

HCL 4 - privind alegerea  presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Blajel, pentru urmatoarele  3 luni

HCL 5 - privind modificarea HCL 17  din 2017, respectiv aprobarea indicatorilor economici actualizati la  obiectivul de investitii Reabilitare si modernizare dispensar medical uman  in Paucea

HCL 6 -privind modificarea HCL 60  din 2017 in ceea ce priveste cuantumul necesar asigurarii finantarii din  bugetul local a categoriilor de chelt care nu se finanteaza de la bugetul  de stat prin PNDL

HCL 7 - privind aprobarea planului  de actiune si a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de  munca catre persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare de  ajutor social

HCL 8 - privind aprobarea bugetului  local al comunei Blajel pentru anul 2018

HCL 9 - privind modificarea statului  de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei  Blajel

HCL 10 - privind aprobarea  organizarii retelei scolare la nivelul comunei Blajel pentru anul scolar  2018-2019

HCL 11 - privind modificarea  elementelor de identificare ale drumurilor comunale si a strazilor  apartinand domeniului public al UAT Blajel

HCL 12 - privind modificarea art. 5  din HCL 68 din 2017

HCL 13 - privind aprobarea  Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de  Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei Blajel

HCL 14 - privind aprobarea  principalelor manifestari culturale si sportive care se vor desfasura in  comuna Blajel, in anul 2018

HCL 15 - privind aprobarea Ghidului  privind accesarea finantarii nerambursabile din fonduri publice alocate  pentru programe, proiecte si actiuni nonprofit de interes general si pentru  proiecte sportive

HCL 16 - privind aprobarea tarifelor  pentru activitatile din componenta serviciului de salubrizare furnizate in  beneficiul utilizatorilor casnici si non-casnici de pe raza UAT Blajel

HCL 17 - privind actualizarea listei  de investitii prioritare ce revine comunei Blajel in cadrul proiectului  regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata si asigurarea  cotei de cofinantare

HCL 18 - privind aprobarea executiei  bugetului local pe trim IV al anului 2017

HCL 19 -privind modificarea statului  de functii pt aparatul de specialitate al Primarului comunei Blajel si  aprobarea transformarii unui post ca urmare a promovarii in grad  profesional superior celui detinut

HCL 20 - privind aprobarea casarii  si scoaterii din evidentele contabile a autoturismului Dacia Logan

HCL 21 - privind aprobarea  rectificarii bugetare si utilizarea unor sume din excedentul anului  precedent

HCL 22 - privind aprobarea Planului  Strategic de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada  2018-2023

HCL 23 - privind insusirea  Raportului Primarului privind starea economica, sociala si de mediu a  comunei Blajel pentru anul 2017

HCL 24 -privind aprobarea conventiei  privind finalizarea proiectului derulat in baza parteneriatului incheiat cu  Crucea Rosie a Tineretului Austriac din Burgenland, aprobat prin HCL 32 din  2015

HCL 25 -privind aprobarea Rezolutiei  cu privire la Centenarul Marii Uniri si Unirea cu Republica Moldova

HCL 26 - privind suplimentarea  bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Blajel si rectificarea  acestuia, pe anul 2018 precum si utilizarea unor sume din excedentul anului  precedent

HCL 27 - privind aprobarea  completarii Anexei HCL nr. 61 din 2012

HCL 28 - pentru desemnarea unor  membri in comisiile de evaluare si selectie a proiectelor finantate din  fonduri publice precum si in comisiile de solutionare a contestatiilor

HCL 29 - privind alegerea  presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Blajel, pentru urmatoarele  3 luni

HCL 30 - privind aprobarea executiei  bugetului local pe trimestrul I al anului 2018

HCL 31 - privind actualizarea  Regulamentului de Organizare si Functionare a Aparatului de Specialitate al  Primarului comunei Blajel

HCL 32 - privind modificarea  statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei  Blajel

HCL 33 - privind solutionarea unor  cereri pentru inchirierea unor suprafete de teren apartinand comunei  Blajel

HCL 34 - privind aprobarea  Regulamentului de repartizare, utilizare si exploatare a containerelor tip  locuinte provizorii de catre grupul de rromi seminomazi si a conventiei  cadru de folosinta a acestora

HCL 35 - privind aprobarea  cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul  preuniversitar de stat din comuna Blajel, pentru semestrul II al anului  scolar 2017-2018

HCL 36 - privind aprobarea volumului  maxim de masa lemnoasa propus a se valorifica din fondul forestier  proprietatea comunei Blajel si modul de valorificare pentru anul 2018

HCL 37 - privind modificarea  statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei  Blajel

HCL 38 - pentru aprobarea  modificarii Anexei (documentatia procedurii de inchiriere prin licitatie  publica) HCL 33 din 2018

HCL 39 - privind rectificarea  bugetului local pe anul 2018

HCL 40 - privind aprobarea casarii  si scoaterii din evidentele contabile a unor elemente ale sistemului de  iluminat public

HCL 41 - privind alegerea  presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Blajel, pentru urmatoarele  3 luni

HCL 42 - privind declararea vacanta  a unui loc de consilier ca urmare a demisiei domnului Moldovan Mircea

HCL 43 - privind validarea  mandatului de consilier al domnului Horhoi Nicolae si depunerea  juramantului

HCL 44 - privind executia bugetului  local pe trimestrul II al anului 2018

HCL 45 - privind aprobarea formulei  de ajustare a preturilor si tarifelor serviciului public de alimentare cu  apa si de canalizare, aprobarea nivelului pretului si tarifului  ajustat

HCL 46 - privind aprobarea  documentatiei de dezlipire-dezmembrare a imobilului teren intravilan,  situat in comuna Blajel, sat Blajel, str Scolii nr 65, inscris in CF 101104  Blajel

HCL 47 - privind aprobarea  proiectului la faza DALI, a indicatorilor tehnico economici si a expertizei  tehnice pentru obiectivul de investitii Imbunatatirea infrastructurii  rutiere in comuna Blajel

HCL 48 - privind aprobarea  proiectului la faza Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico  economici pentru obiectivul de investitii Construire Gradinita cu trei  grupe in localitatea Blajel

HCL 49 - privind aprobarea  proiectului la faza DALI si a indicatorilor tehnico economici pt obiectivul  de investitii Reabilitare si Modernizare Scoala Gimnaziala in localitatea  Blajel, com Blajel, jud Sibiu

HCL 50 - privind rectificarea  bugetului local pe anul 2018

HCL 51- privind aprobarea  parteneriatului incheiat in vederea participarii comunei Blajel, prin  Asociatia Colina Blajel la proiectul Crosul Toamnei-29 septembrie 2018

HCL 52 - privind stabilirea nivelului taxelor si impozitelor locale precum si a taxelor speciale,  pentru anul fiscal 2019

HCL 53 - privind declararea starii  de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice

HCL 54 - privind rectificarea  bugetului local pe anul 2018

HCL 55 - privind modificarea  statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei  Blajel

HCL 56 - privind executia bugetului  local pe trimestrul III al anului 2018

HCL 57 - privind atestarea  imobilului teren aferent Gradinitei, ca apartinand domeniului public al UAT  Blajel, prin completarea inventarului bunurilor insusit prin HCL 15 din  2001

HCL 58 - privind aprobarea  contractarii unor servicii de asistenta si reprezentarea in dosar  36.57.2016 pe rol la Inalta Curte de Casatie si Justitie

HCL 59 - privind rectificarea  bugetului local pe anul 2019

HCL 60 - privind modificarea  statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei  Blajel

HCL 61 - privind mandatarea  primarului comunei Blajel, ca reprezentant al UAT in Adunarea Generala a  ADI ECO Sibiu sa voteze pt aprobarea Regulamentului Serviciului de  Salubrizare pt jud Sibiu

HCL 62 - privind aprobarea  finantarii Asociatiei Cununa Blajelului pt implementarea proiectului Datini  si Obiceiuri in anul centenarului

HCL 63 - privind aprobarea  cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul  preuniversitar de stat din comuna Blajel, pt sem I al anului scolar  2018-2019

HCL 64 - privind alegerea  presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Blajel, pentru urmatoarele  3 luni

HCL 65 - privind rectificarea  bugetului local pe anul 2018

HCL 66 - privind modificarea HCL 45  din 2018 pt aprobarea formulei de ajustare a preturilor si tarifelor  serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare

HCL 67 - privind aprobarea volumului  maxim de masa lemnoasa propus a se valorifica din fondul forestier  proprietatea comunei Blajel, administrat de Ocolul Silvic Medias si modul  de valorificare pt 2019

HCL 68 - privind prelungirea  termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei  Blajel

HCL 69 - privind modificarea si  completarea Contractului de delegare a serviciului de salubrizare, prin  atribuire directa, incepand cu 1 ian 2019 precum si stabilirea nivelului  taxei de salubrizare pt 2019

HCL 70 - privind darea in  exploatarea operatorului de salubritate a bunurilor mobile-echimpamente de  precolectare a deseurilor-achizitionate in cadrul proiectului Sistem de  Management Integrat al Deseurilor

Accesări: 1969