Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2019

HCL 1 - privind aprobarea acoperirii  definitive din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de  dezvoltare

HCL 2 - privind deblocarea si  utilizarea excedentului bugetar al anului 2018

HCL 3 - privind modificarea statului  de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Blajel

HCL 4 - privind aprobarea Actului  aditional nr. 1 la Contractul de administrare nr. 5328 din 2015-1753 din  2015 privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deseurilor

HCL 5 - privind aprobarea  documentatiei de dezlipire-dezmembrare a imobilului teren intravilan,  situat in comuna Blajel, CF 100142, top 1395-1-1-1-1-1-1-1

HCL 6 - privind aprobarea Planului  de actiune si a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de  munca catre persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare de  ajutor social pentru 2019

HCL 7 - privind aprobarea Planului  de Dezvoltare al Serviciilor Sociale pentru anul 2019

HCL 8 - privind aprobarea  Regulamentului de instituire al taxei speciale de salubritate la nivelul  comunei Blajel

HCL 9 - privind executia bugetului  local pe trimestrul IV al anului 2018

HCL 10 - privind stabilirea  conditiilor in care se realizeaza dreptul de acces la imobilele proprietate  publica sau privata ale UAT

HCL 11 - privind aprobarea volumului  maxim de masa lemnoasa propusa a se valorifica din fondul forestier  proprietatea comunei Blajel, administrat de Ocolul Silvic Tarnaveni

HCL 12 - privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Blajel, pentru urmatoarele 3 luni

HCL 13 - privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Blajel

HCL 14 - privind modificarea si completarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare- Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare

HCL 15 - privind stabilirea limitelor valorice ale cheltuielilor ce privesc actiunile de protocol la nivelul Autoritatii Publice Locale

HCL 16 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii al comunei Blajel pentru anul 2019

HCL 17 - privind aprobarea organizarii retelei scolare la nivelul comunei Blajel pentru anul scolar   2019-2020

HCL 18 - privind insusirea Raportului Primarului comunei Blajel privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Blajel pentru anul 2018

HCL 19 - privind aprobarea rapoartelor de evaluare a unor imobile apartinand domeniului al comunei si a cererilor formulate de Mitroi Ioan si Surdu Adrian Ioan privind cumpararea terenurilor

HCL 20 - privind instituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, in favoarea superficiarilor - proprietari ai constructiilor edificate pe acestea

HCL 21 - privind aprobarea principalelor manifestari culturale si sportive care se vor desfasura in comuna Blajel, in anul 2019

HCL 22 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  Bransamente  apa str. Scolii in localitatea Blajel

HCL 23 - privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii  Modernizare  str. Campului si str. Lacului in localitatea Blajel

HCL 24 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Construire Gradinita cu trei grupe in localitatea Blajel

HCL 25 - privind suspendarea  efectelor HCL 19 din 2019 si aprobarea instituirii unui drept de  superficie, cu titlu oneros, asupra imobilelor teren identificate prin CF  101136 si CF 101135

HCL 26 - privind modificarea HCL 61  din 2017 sub aspectul stabilirii cuantumului final al cheltuielilor  considerate neeligibile in cadrul proiectului Modernizare str. Lacului si  str. Campului

HCL 27 - privind suplimentarea si  rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL 28 - privind aprobarea executiei  bugetului local pe trimestrul I al anului 2019

HCL 29 - privind modificarea  statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei  Blajel

HCL 30 - privind desemnarea reprezentantului comunei Blajel in Adunarea Generala a Asociatiilor de  Dezvoltare Intercomunitare Regiunea Tarnavelor si Realizarea Sistemului  Regional de alimentare cu apa potabil

HCL 31 - privind stabilirea  nivelului taxelor si impozitelor locale precum si a taxelor speciale,  pentru anul fiscal 2020

HCL 32 - privind aprobarea  cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul  preuniversitar de stat din comuna Blajel, pentru semestrul I al anului  scolar 2019-2020

HCL 33 - privind aprobarea Actului  Aditional la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO SIBIU,  precum si aprobarea Statutului actualizat al acesteia

HCL 34 - privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Blajel, pentru urmatoarele 3 luni

HCL 35 -privind modificarea pozitiilor 1-5 ale Anexei la HCL 60 din 2015, sub aspectul elementelor de identificare ale sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare din Blajel

HCL 36 - privind atestarea apartenentei la domeniul privat al UAT Blajel a imobilului teren inscris in CF 100022 in suprafata de 10765 mp

HCL 37 - privind atestarea apartenentei la domeniul public al UAT Blajel a imobilului teren inscris in CF 100023 in suprafata de 400mp

HCL 38 - privind declararea starii de insolvabilitate a unui debitor persoana fizica

HCL 39 - privind asigurarea finantarii din bugetul local al com Blajel a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza din Fondul de Dezvoltare si Investitii,obiectiv Imbunatatirea infrastructurii rutiere in com Blajel

HCL 40 - privind aprobarea executiei bugetului local pe trimestrul II al anului 2019

HCL 41 - privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Blajel

HCL 42 - privind includerea imobilului identificat in CF 104063 Paucea sub nr top 117 in domeniul privat al UAT Blajel si a imobilului inscris in CF 233 Paucea sub nr top 1487-4-9 in domeniul public al UAT Blajel

HCL 43- privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL 44- privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri apartinand domeniului public al UAT, ca urmare a finalizarii unor obiective de investitii

HCL 45- privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Blajel

HCL 46- privind actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Blajel

HCL 48- privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Blajel, pentru urmatoarele 3 luni

HCL 49- privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL 50- privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii Bransamente de apa in localitatea Blajel, str. Scolii

HCL 51 - privind rectificarea bugetului local si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2019

HCL 52 - privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Blajel

HCL 53 - privind aprobarea modificarii si completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa nr. 1 din 2009-364 din 2009 forma actualizata iulie 2015

HCL 54 - privind aprobarea participarii comunei Blajel, prin Asociatia Colina Blajel la proiectul Crosul Toamnei editia IV

HCL 55 - privind completarea si modificarea HCL nr. 42 din 2019

HCL 56 - privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii Modernizare drum comunal DC 17 Valea Lunga- Paucea

HCL 57 - privind completarea Anexei HCL 47 din 2019 si a HCL 15 din 2001 privind inventarul bunurilor apartinand domeniului public al UAT Blajel

HCL 58 - privind suplimentarea si rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL 59 - privind aprobarea executiei bugetului local pe trim III al anului 2019

HCL 60 - privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului teren identificat prin CF Blajel nr. 100626, top 1395.1.1.1.1.1.1.4 in suprafata de 2926 mp, proprietate privata a comunei Blajel

HCL 61 - privind constituirea echipei mobile care sa realizeze interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

HCL 62 - privind exprimarea acordului de principiu in vederea asocierii C. Blajel prin Consiliul Local Blajel, cu UATuri in vederea constituirii ADI de utilitati publice pt serviciul de transp public local

HCL 63 - privind propunerea de reducere a procentului pentru constituirea fondului de accesibilitate a padurilor

HCL 64 - privind completarea Anexei la HCL nr. 61 din 2012, actualizata prin HCL nr. 27 din 2018

HCL 65 - privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a terenului inscris in CF 100022 Blajel

HCL 66 - privind desemnarea domnului Marius Marginean, primar al comunei Blajel, ca responsabil sa reprezinte localitatea in relatia cu AFIR

HCL 67 - privind aprobarea cuantumului si numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Blajel, pentru semestrul I al anului scolar 2019-2020

HCL 68 - privind suplimentarea si rectificarea bugetului local pe anul 2019

HCL 69 - privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Blajel

HCL 70 - privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa propus a se valorifica din fondul forestier proprietatea comunei Blajel, administrat de Ocolul Silvic Medias precum si modul de valorificare pt anul 2020

HCL 71 - privind aprobarea Regulamentului pentru reglementarea procedurii de inregistrare, evidenta si radiere a vehiculelor care nu fac obiectul inmatricularii, la nivelul UAT Blajel

Accesări: 1770