Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2020

HCL 1 - privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Blajel, pentru urmatoarele 3 luni

HCL 2 - privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de dezvoltare

HCL 3 - privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anului 2019

HCL 4 - privind validarea modificarilor intervenite in bugetul local al anului 2019, prin emiterea Dispozitiei Primarului nr. 202 din 23.12.2019, pentru rectificarea bugetului local

HCL 5 - privind solutionarea somatiei Institutiei Prefectului nr. 68 din 06.01.2020

HCL 6 - privind aprobarea executiei bugetului local pe trim IV al anului 2019

HCL 7 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Reabilitare si modernizare dispensar medical uman, loc. Paucea. comuna Blajel, judetul Sibiu

HCL 8 - privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Blajel

HCL 9 - privind aprobarea numarului maxim de persoane care pot fi incadrate cu contract individual de munca in functia de asistent personal al persoanei cu handicap, in anul 2020

HCL 10 - privind aprobarea Planului de actiune si a lucrarilor de interes local pentru repartizarea orelor de munca catre persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2020

HCL 11 - privind aprobarea aderarii Comunei Blajel la Cooperativa E-a-noastra-a Viisorenilor Societate Cooperativa

HCL 12 - privind aprobarea Planului de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru anul 2020

HCL 13 - privind aprobarea modificarii tarifelor pentru anul 2020, tarife aferente unor activitati din componenta serviciului de salubritate

HCL 14 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii al comunei Blajel pentru anul 2020

HCL 15 - privind aprobarea principalelor manifestari culturale si sportive care se vor desfasura in comuna Blajel in anul 2020

HCL 16 - privind aprobarea organizarii retelei scolare la nivelul comunei Blajel pt anul scolar 2020-2021

HCL 17 - privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Blajel

HCL 18 - privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru situatii de urgenta, stabilirea criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciului  si actualizarea Regulamentului acestu

HCL 19 - privind contractarea serviciilor de asistenta si reprezentare juridica

HCL 20 - modificarea programului de investitii publice

HCL 21 - desemnare consilier in comisia de evaluare oferte

HCL 22 - aprobare indicatori tehnico economici Teren sinstetic multisport

HCL 23 - predare amplasament pentru contruire Sala de Sport Scolara

HCL 24 - atestare teren la domeniul public

HCL 25 - alegere presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni

HCL 26 - adoptare masuri financiar fiscale

HCL 27 - aderare comuna Blajel la ADI Cibinium

HCL 28 - insusirea Raportului Primarului privind starea economica, sociala si de mediu a comunei

HCL 29 - modificarea statului de functii

HCL 30 - stabilire taxe si impozite pentru anul 2021

HCL 31 - suplimentarea si rectificarea bugetului local pe anul 2020

HCL 32 - stabilire numar si cuantum burse scolare sem. II an scolar 2019 - 2020

HCL 33 - executie bugetara trim I 2020

HCL 34 - aprobare Studiu Fezabilitate, Indicatori Tehnico-economici, Lista prioritara investitii si Plan anual de evolutie tarifara pentru Proiect Regional infrastructura apa si apa uzata

HCL 35 - includere in domeniul public a unor obiective de investitii

HCL 36 - actualizare valoare inventar DC 17

HCL 37 - adoptarea masuri financiar - fiscale

HCL 38 - modificare organigrama si stat de functii

HCL 39 - revocare HCL nr. 71 din 2019

HCL 40 - trecerea unui imobil din domeniul privat in domeniul public

HCL 41 - aprobare indicatori de performanta ai serviciului de salubrizare

HCL 42 - modificare HCL 18 din 2020

HCL 43 - aprobare Regulament de inregistrare vehicule

HCL 44 - respingere somatie de revocare

HCL 45 - revocarea art. 2 al HCL nr. 35 din 2019

HCL 46 - aprobarea incetarii servitutei de trecere, prin renuntare

HCL 47 - aprobare acord cooperare ADI Cibinium

HCL 48 - constituirea ADI Nord Trans

HCL 49 - alegere presedinte sedinta

HCL 50 - aprobare executie bugetara trim II 2020

HCL 51 - rectificare buget

HCL 52 - actualizare indicatori tehnici economici ai obiectivului Reabilitare dispensar uman, loc. Paucea

HCL 53 - avizare documentatii delegare gestiune statii sortare Sura Mica si Cisnadie

HCL 54 - participare UAT la manifestarile sportive MTB Maraton si Crosul Toamnei

HCL 55 - validare mandat consilier local Albu Ioan

HCL 56 - validare Dispozitie Primar nr. 95 din 2020

HCL 57 - rectificarea bugetului local

HCL 58 - participarea UAT la Programul de Termoficare

HCL 59 - participare UAT la proiectul Imbunatatirea continut digital si infrastructura TIC

HCL 60 - Aprobare implementare proiect Achizitie echipamente pentru interventii in situatii de urgenta

HCL 61 - contractare servicii de reprezentare juridica

HCL 62 - Aprobare Strategie de Dezvoltare Locala pentru perioada 2021 - 2027

HCL nr. 63 - alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 64 - constituire comisii de specialitate Consiliul Local

HCL nr. 65 - validarea Dispozitie 110 rectificare buget

HCL nr. 66 - rectificare buget

HCL nr. 67 - actualizare deviz general obiectiv de investitii Dispensar Uman loc. Paucea

HCL nr. 68 - aprobarea decontarii a 50% din abonamentul elevilor la transportul public in comun

HCL nr. 69 din 19.11.2020 - consituire comisie de stabilire a rezultatului votarii, in situatia exprimarii votului secret

HCL nr. 70 din 19.11.2020 - alegerea viceprimarului

HCL nr. 71 din 19.11.2020 - desemnare reprezentant in CA al unitatii de invatamant

HCL nr. 72 din 19.11.2020 - desemnare reprezentant in AGA al ADI EcoNord

HCL nr. 73 din 19.11.2020 - aprobare executie bugetare trim III 2020

HCL nr. 74 din 19.11.2020 - acordare sprijin financiar culte

HCL nr. 75 din 19.11.2020 - modificare HCL nr. 6 din 2018

HCL nr. 76 din 19.11.2020 - stabilire masuri pentru intretinerea sistemului de apa Paucea

HCL nr. 77 din 19.11.2020 - aprobare numar si cuantum burse scolare

HCL nr. 78 din 21.12.2020 - constatare alegere delegat satesc

HCL nr. 79 din 21.12.2020 - modificare alin (3) al art. 1 din HCL nr. 74 din 2020

HCL nr. 80 din 21.12.2020 - validare Dispozitie 162 din 2020

HCL nr. 81 din 21.12.2020 - aprobare volum masa lemnoasa din productia 2021

HCL nr. 82 din 21.12.2020 - scoatere din evidentele contabile a Centralei Termice

HCL nr. 83 din 21.12.2020 - execeptare de la constituirea fondului de accesibilizare paduri

HCL nr. 84 din 21.12.2020 - actualizarea proiectului Imbunatatire Infrastructura rutiere comuna Blajel

HCL nr. 85 din 21.12.2020 - aprobare contractare servicii juridice

HCL nr. 86 din 21.12.2020 - suplimentare si rectificare buget local

 

Accesări: 1249